Home Back Next

Miri Golan relates the story of Sadako Sasaki.